PRIVACY VERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Katja Staartjes Inspiratie, gevestigd aan Koerselmansweg 6 7435 PH Okkenbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.katjastaartjes.nl
Koerselmansweg 6
7435 PH Okkenbroek
+31 6 21274282

Katja Staartjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Katja Staartjes Inspiratie. Zij is te bereiken via katja@katjastaartjes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Katja Staartjes Inspiratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op katjastaartjes.nl of katjastaartjes.com

Katja Staartjes Inspiratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met u te kunnen opnemen per telefoon of mail, indien dit wenselijk is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren
– U te kunnen informeren over relevante wijzigingen van onze diensten en producten
– Om bestellingen bij u te kunnen afleveren dan wel diensten te kunnen verlenen
Katja Staartjes Inspiratie verwerkt alleen dan persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bv bij de belastingaangifte).

Geautomatiseerde besluitvorming
Katja Staartjes Inspiratie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Katja Staartjes Inspiratie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft Office
– WordPress
– Beveiligde verbindingen, in technische termen via een 256-bits versleuteld SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dit is te herkennen aan het webadres, dat begint met https:// in plaats van http://. Dit betekent dat het berichtenverkeer tussen u en onze website niet door derden ‘afgeluisterd’ kan worden; de berichten worden gecodeerd.
– Wij gebruiken up-to-date software op onze webservers, waardoor pogingen tot inbraak tot een minimum worden beperkt.

Termijn bewaren persoonsgegevens
Katja Staartjes Inspiratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Katja Staartjes Inspiratie verstrekt geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, danwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers van Google in de USA en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Katja Staartjes Inspiratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens van waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar katja@katjastaartjes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage werkelijk door u is gedaan, vragen wij een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op het verzoek.

Katja Staartjes Inspiratie wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Katja Staartjes Inspiratie neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via katja@katjastaartjes.nl.

Call Now Button